Akcje Pracownicze

Dlaczego akcje pracownicze?

Powodem obecności na rynku kapitałowym w Polsce papierów wartościowych potocznie nazywanych akcjami pracowniczymi jest ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zgodnie z jej brzmieniem pracownicy przedsiębiorstw państwowych, które podlegają prywatyzacji otrzymują nieodpłatnie do 15% akcji zbywanej przez Skarb Państwa spółki.

Zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych akcje pracownicze tak jak i inne akcje stanowią co do zasady prawo o charakterze zbywalnym.

Jakie spółki?

Naszą uwagę skupiamy na spółkach, które działają w strategicznych sektorach naszej gospodarki. Dlatego też przedmiotem inwestycji są akcje dużych przedsiębiorstw, które posiadają silną pozycję na stabilnym rynku, dzięki czemu bezpieczeństwo takiej inwestycji jest zdecydowanie wyższe niż obligacji korporacyjnych podmiotów znajdujących się na etapie start-up’u.

Koncentrujemy się na spółkach już sprywatyzowanych a jeszcze nieupublicznionych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Taki dobór podmiotów pozwala na skrócenie procesu inwestycyjnego i zwiększenie szansy jego powodzenia ze względu na znacząco lepszą kondycję finansową spółek zarządzanych przez prywatnych inwestorów.

graphic
Analiza inwestycji

Proces analizy inwestycji opiera się o wnikliwe wyceny przedsiębiorstw różnymi metodami w zależności od reprezentowanej branży. Ważny dla nas jest również potencjał dywidendowy akcji, możliwe do uzyskania dyskonta względem bieżącej wartości spółki czy dobre perspektywy samej spółki lub branży, w której spółka funkcjonuje.

Korzyści z inwestowania

 • W przypadku inwestycji z naszą pomocą w akcje pracownicze odniesieniem jest wycena bieżącej wartości i nabycie papierów wartościowych z dyskontem 20-30% już na samym początku nie uwzględniając potencjału rozwoju spółki.
 • Akcje pracownicze posiadają wysoki potencjał wzrostowy, szacowany na poziomie kilkudziesięciu procent w okresie trwania inwestycji
 • Nabycie akcji na wczesnym etapie  pozwala zbyć je z zyskiem jeszcze przed upublicznieniem na GPW.
 • Odroczony termin debiutu jest rekompensowany przez wypłacane akcjonariuszom dywidendy, których poziom w stosunku do zainwestowanej kwoty jest zazwyczaj  zdecydowanie wyższy niż oprocentowanie lokat bankowych.
 • Zminimalizowane ryzyko w związku z wieloetapową weryfikacją sytuacji biznesowej.
 • Ekskluzywna forma inwestycji ze względu na brak jej w ofercie banków i tradycyjnych biur pośrednictwa finansowego.
 • Jest to ciekawa forma dywersyfikacji portfela.

Korzyści z inwestowania

 • W przypadku inwestycji z naszą pomocą w akcje pracownicze odniesieniem jest wycena bieżącej wartości i nabycie papierów wartościowych z dyskontem 20-30% już na samym początku nie uwzględniając potencjału rozwoju spółki.
 • Akcje pracownicze posiadają wysoki potencjał wzrostowy, szacowany na poziomie kilkudziesięciu procent w okresie trwania inwestycji
 • Nabycie akcji na wczesnym etapie  pozwala zbyć je z zyskiem jeszcze przed upublicznieniem na GPW.
 • Odroczony termin debiutu jest rekompensowany przez wypłacane akcjonariuszom dywidendy, których poziom w stosunku do zainwestowanej kwoty jest zazwyczaj  zdecydowanie wyższy niż oprocentowanie lokat bankowych.
 • Zminimalizowane ryzyko w związku z wieloetapową weryfikacją sytuacji biznesowej.
 • Ekskluzywna forma inwestycji ze względu na brak jej w ofercie banków i tradycyjnych biur pośrednictwa finansowego.
 • Jest to ciekawa forma dywersyfikacji portfela.

Przykład inwestowania

Większość pracowników, która otrzymuje nieodpłatnie akcje kieruje się chęcią zrealizowania szybkiego zysku i sprzedaje swoje udziały z wysokim dyskontem przy pierwszej nadarzającej się okazji. Z kolei informacje o zbliżającym się debiucie giełdowym powodują regularny wzrost ceny akcji, ponieważ gwałtownie rośnie zainteresowanie, a dotychczasowi akcjonariusze rezygnują ze sprzedaży na rynku niepublicznym ze względu na zapowiadaną możliwość zbycia papierów na giełdzie po wyższej cenie.

Dlatego zakup na wczesnym etapie pozwala na osiągnięcie znakomitych zysków, czego dowodem jest chociażby historia cen akcji Spółki Energa przed jej debiutem na głównym parkiecie. Jeszcze na dwa lata przed wejściem na giełdę można było nabyć akcje Energa po cenie poniżej 15 zł, a zbyć w sierpniu 2014 roku – w okresie inwestycji Spółka wypłaciła aż trzy dywidendy, które dodatkowo zwiększyły poziom zysku, co w sumie, w okresie 3 lat daje blisko 60% zysku z inwestycji.

Nasza firma powstała w 2008 roku, od tego czasu zainwestowaliśmy w spółki z wielu różnych sektorów, m.in: produkcji, energetyki czy ubezpieczeń.

Wykres – Energa

Architekci Zysku

Istnieje możliwość spotkania na terenie
całej Polski i Niemiec.

biuro@architekcizysku.pl

+48 533 003 633

+48 695 443 181

ul. Dąbrowskiego 77a
Poznań, 60-529

© 2017 Architekci Zysku. Oferta O nas Kontakt

Architekci Zysku nie prowadzą działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 94 z późn. zm.). W szczególności, ale nie wyłącznie, Architekci Zysku nie oferują i nie prowadzą działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego.